آق مسجد
باسكم چال
چملر
حاجی امیرونه بین
حیران سفلی
حیران علیا
حیران وسطی
دگرمانكشی
دمیراوغلی كش
زره ژیه
سیج
شاغلا
صیادلر
فندق پشته
گودی اولر
گیلاده
مشند
مومبی
هولستون
هوژیه
میناهونی
داش دیبی
بهارستان
لاتون
 
باغچه سرا
بیجاربین
بی بی یانلو
ترك محله
تله خان
جبرئیل محله
خانه های آسیاب
خشکه دهنه
دربند
سوژایه
شونان
شونده چولا
شیخ علی محله
شیخ محله
عباس آباد
عسکرآباد
عنبران محله
عوض لرصیادلر
قلعه
كشفی
لمیرمحله
ویرمونی
هردشت
هودول
شاطارود
برزنا
غلام محله (شرقی)
 
 
 
باباعلی
باش محله لوندویل
چلوند
خلیله سرا
سلی
كوته كومه
گونش
میه کومه
توراده
اسبه نه
كفتربر
گل ییلاق
كشته دل
قره سو
چلوندپائین
نظرمحله
خان حیاطی
 
خسرو محله
خلیفه حیاطی
دیله
سیبلی
سیرالیوه
شوان
عنبران كومه
قنبر محله
كانرود
خان بلاغ
باغچه گری
خان بلاغی
عزیزبیك حیاطی