آب کنار
اشپلا
اشتركان
بشمن
تربه بر
خمیران
سنگاچین
سیاه خاله سر
شیله سر
علی آباد
كپورچال
كرگان
كوچك محله
گلوگاه
ماهروزه
معاف
چای بیجار
رودپشت
سیاه وزان
كچلك
 
تربه گوده
شانگهای پرده
طالب آباد
لیچارکی حسن رود
جفرودپائین
حسن رود
گلشن