پلط كله
پیرپشته
تازه آباد
تپه
سلطان مرادی
كمال الدین پشته
گالش كلام
بالاپاپكیاده
پایین پاپكیاده
پشت لله سر
تازه آباد چاف
چاف بالا
حسن آباد
حسین آباد چاف
خالکیاسر
راداركومه
سادات محله
میان محله پاپكیاده
 
آبچالکی
اسماعیل سرا
بازارده گلباغ
بالامحله نالكیاشر
پائین محله نالكیاشر
جدانوكر
حاج ابراهیم ده
خالیا کل
خراط محله
دیوشل
دیوشل پشته
سیاهكلده
طالش محله
عطاكوه
كوشالشاد
گاچه ور
گالش کلام لیلا کوه
لوكلایه
لیلاكوه
موبندان
آخوند محله
سادات محله
 
دریاكنار
فتیده
گالش خاله
گل سفید
 
 
 
 
اربولنگه
آشیان
آقاعلی سرا
اكبرسرا
آلمان لنگه
انبلان سر
بالا شکرکش
پایین شكركش
پروش پائین
پروش بالا
تازه آباد کرد سراکوه
جانعلی آباد
جوارده
خانه پشتان
خمیرمحله
سادات محله
طالب سرا
ظهراب علی سرا
علی آباد
كردسراكوه بالا
كفش كل محله
كندسرزین پره
کنده سر
كیش پشته
گلسو
لک پشت
لیسه رود تازه آباد
محمد جعفرمحله
میان شكركش
نارنج بن پایین
ناوسر
نقاره چی محله
اشكال
اشكو
خرما
ده جان
سیزکوه
كرسر
لیشمه
اترود
اسدسرا
باجی سرا
بارگلی
بندرمحله
بهشت لات
بیجارانجیل كچل بن
بیروم
پائین كش سرا
پشتل سرا
پنو
پیله محله
تیام
تیکسر
چوری
حسین سرا
خاناورسرا
خرار
خرطای
خلیفه گوابر
دشت علم
سارسر
سبزعلی سرا
سلاجان
سنگ سرا
سوگوابر
سیلاب كش
شریف علی سرا
ششكلایه
ششلو
علم سر
علی خان سرا
فبیل گاوسرا
كچل بن
كره رودخان
بالاکش سرا
كهلبون
گاوكلی
گردگوابر
گروسی
گره گوابر
لرزیان
لطفعلی گوابر
لموش پشت
لات محله تیکسر
مادیان گوابر
محمدنصیرسرا
ملازگوابر
نشاط
وانداركش
مرزلات
كند سر شكر كش
كردسراكوه پائین
بهپس باغ
پائین تنورود
بالاتنورود
نارنج بن بالا
 
اربه لانه بالا
بلوردكان
تاشكلا
چلیكی
حسین آباد
سیاه منسه بالا
سیاه منسه پائین
شصتانرودبالا
شصتانرودپائین
فبلشه
لیاشورسرای سفلی
لیاشورسرای علیا
لیاشورسرای استادولی
لاته
آغوزچال
چنگول
فی آب
هلودشت
آبدنگسر
آتش سرا
اربع گردن
پشته سرا
پلدره
پیتی شیمبالا
پیتی شیمپایین
پیشکوه پایین
پیشكوه بالا
تازه آباد
چهارسوپشته
خاله سر
زرگوش
سنگتاش
علی آباد سرا
فابیلی
كاس خورده
كل چال
كته خورته بالا
كته خورته پایین
كهلستان
گرسك بالا
گرسك پائین
گنج علی سرا
لیشاكوه
لات لیل
میان گوابر
چالدشت
سرلیله
لیارود
 
 
 
بالاسالكویه
پائین قاضی محله
پایین سالكویه
دریاسر
سیگارود
كلیدبر
ملاط
گلاب محله
خالجیر
 
پرشكوه
حاجی سرا
سلوش
سیاه كردگوابر
صفرسرا
لشه
لیارج دمه
لیسه رود
مریدان
دادقان سرا
كیاگهان