جردیجان
جمال آباد
جودان
چهل رز
حسین آباد
حسین آباد مرادی
سعادت آباد
سسکندر
سنجه باشی
شوره بالا
شوره پایین
صفی آباد مکانیزه
عالم آباد
عباس آباد
علی آباد زیرآب
علی آباد سنجه باشی
قلعه چم
سنجه باشی پایین
کوه سفید
کهریزنو
گل چشمه بالا
لریجان
حاجی آباد
مجتمع سرچشمه محلات
محمد آباد
محمود آباد
مزور
محمد آباد
نخجیروان
نصرت آباد
یکه چاه
شهرک صنعتی محلات
مجتمع سنگبری
پادگان شهید محلاتی
شرکت رامپر
معدن آبیار
قطب صنعتی محلات
مزرعه قربان
 
الجان
حاجی آباد
خورهه
طایقان
عیسی آباد
فریجان
لنجه
مزگان
نینه
ورین پایین
ورین بالا