باغچه غاز
ابراهیم آباد
آقچه قلعه
آقگل
بابک لو
تیمورقاش
جمیل آباد
دخان
دروازه
ستق
عبدل آباد
فولادباغی
قوچ بلاغی
کردک
گوجه منار
مچینک
توحیدلو
چاه بار
خرم آباد
دربند
دوروزان
سرتان
فستق
مزرعه ترشک
تجره
مراغه
آراقلعه
استیجک
جمالک
خلیفه کندی
دمورچی
طاهره خاتون
قلعه احمدبیک
قلعه تین
کردخوردسفلی
کردخوردعلیا
مزلقان
مسلم آباد
میمه
شرکت تسداک
اتاق علی
مجتمع کشت وصنعت مزرعه
مزرعه حمید
کارخانه شن ارا
گچ و بلور ساوه
شرکت بلوک زنی باقری
شهرک صنعتی نوبران
کارخانه گچ نگین ساوه
 
آق قلعه
آقداش
بایخان
جعفر آباد
چال فخره
حمیدیه
خانقاه
سنگستان
کره بر
کمالو
مقصود آباد
یاتان
ینگی قلعه
جوشقان
حریقان
حصارچای
ورکبارعلیا
جل اکبر
سامان
قرمزین
داغ کندی
شادباغی
قارلق
گزل دره