اشكیك
بالامحله چوكام
بلسكله
بیجرودكل
تازه آباد خاچکین
جیرسر باقرخاله
جیرسر چوکام
خاچکین
فرشكی چوكام
لله كا
میانكل
بیج
مصر دشت
 
پشتستان گورابجیر
تازه آباد صدر
زرنگ محله
توکسر شیجان
غلامرضاباغ
جفرود بالا
چاپارخانه
دهنه سرشیجان
راسته كنار
زیرده
شیجان
فتاتو
فشتكه
گورابجیر
میان محله
 
اسماعیل آباد
اشمنان طالم
برمچه بالا محله
برمچه پائین محله
تیسیه
دافچاه
كته سر
كلاچاه
كویشاد
لات
مرز دشت
مشكاپشت
 
 
 
آینه ور
بازقلعه اكبر
بنكده
بهدان
پیش كنار
جوبنه
دره پشت
دهبنه اسلام آباد
سوكاچا
شهرستان
شیخ علی بست
طالم سه شنبه
فشتام
كنسستان
نصراله آباد
كشل ورزل
اسلام آباد
 
جوكول بندان
سراوان
قاضیان
كچا
گلسرك
موشنگا
امامزاده هاشم
 
کدو سرا
گیل پرده سر
ورازگاه
امشه
بازقلعه ملك
تورانسرا
چنچه
دلچه
رودبرده
سروندان
كیاسرا
کیساوندان
گیلاوندان
میانده
نشرود کل
ویشكاننك
 
 
 
احمد سرا
ایمن آباد
بالامحله بركاده
بركاده پایین
بلسبنه
پشكه
جعفر آباد
جیرسرا
حسن آباد
حشكوا
خشت مسجد
سده
شكارسرا
علی سرا
علی نوده
فشكچه
كالمرز
گورابسر
لاله دشت
مژده
نو اسطلخ
نویده
سیاه صوفیان
ملاسرا
 
پیرموسی
جانكبر
جور بیجار کل
رودكل
شیرایه
کنارسر بزرگ
گراكو
گیلوا دشتان
مامودان
هندوانه پردسر
 
ابراهیم سرا
چلك
چولاب
رشت آباد
رودبارکی
طارمسر
فشتم
كتیك لاهیجان
کرباسده
مبارک آباد
خالكی
 
 
 
 
لسكو
بلكده
پیچاه
توچاه آلمان
جیرهنده
چالكش
خشك رود
دهسر
ده مردسرا
زهنده
سالستان
كردخیل ولم
لیچا
لاشه
نوحدان
نورود
 
دوباج
اژدهابلوچ
امیلدان
تازه آباد
جلیدان
چالكش لات
چونچنان
خشك اسطلخ
دواج
شهمیرسرا
زیبا کنار
فخر آباد
ملكده
نوده
 
آجی بوزایه
اسطلك
بالامحله گفشه
پس بیجارگفشه
جوپشت
جوریاب
چافوچاه
چپك شفیع محله
چپك ناظمی محله
چلیكدان
شیخان گفشه
علی بزایه
كنارسراربابی
لیموچاه
لاله گفشه
میان محله گفشه
 
 
 
آتشگاه
بیجاركنار
پسویشه
پسیخان
تازه آباد
تازه آباد
خشت مسجد
دافسار
صف سر
طرازكوه
كسار
كلش طالشان
گالش محله
 
آلمان
بیجارخاله
پستك
پیربازار
پیرده
پیله داربن
جورده
خنفچه
سیاه اسطلخ
طش
علویان
فیض آباد
كفته رود
كماكل
گالش خیل
مبارک آباد
محمد آباد
منگوده
 
خناچاه
بالا کویخ
بیجاربنه
بیجارپس
پاچكنار
پایین كویخ
پلكو
پیركلاچاه
پیشه ور
توجی پایه بست
خاجان چهار دانگ
خاجان دو دانگ
دوآب مردخ
ركن سرا
سوقه
شالكو
شکار اسطلخ
كژده
کرچوندان
گرفم
گوراب
لچه گوراب
میشامندان
ویشکا سوقه
تویسراوندان
آج بیشه
 
سقالکسر
سلیمانداراب بالا
سیاه گلوندان
صیقلان ورزل
فلكده
كتیگر
گوراب ورزل
نارنج كل
اسكده
انیستیتو تکنولوژی لاکان
تخسم
چشمه سر
خوكی
رواجیر
سلكی سر
عزیزكیان
كسار
کیسار ورزل
لوله گاز
لاكان
ویشکا ماتیر
ویشکا ورزل
 
 
 
 
 
 
 
 
امیربكنده
باغ امیربكنده
بلسكله امام جمعه
پیرعلی ده
تازه آباد
جیركویه
چپرپرد زمان
چوكده
حاجی بكنده
سیاه اسطلخ سقط الملک
شهرستان
طالش محله
گیلوا محله
چپرپرد
سرخشكی
امین آباد
 
آلمان
باغچه بنه
بسته دیم
بلسکله سید ابوالقاسم
تمل
جوركویه
جیرسر ویشکا
رفوه چاه
رودپشت
سیاه اسطلخ میرزا ربیع
شیشه گوراب
كوریجان
گل بازو
ماشال اعلم
مریدان
نوشر
نیساچاه
ویشكا
یوسف محله
فرشم
یوسف آباد