بداب
خرفكل
خره كش
دوبخشر
زردكام
سالك معلم
سفیدمزگی
سیاه مزگی
شالما
گنجار
لپوندان
نصیرمحله
والی سرا
علیسرا
ونه بنه
زیان دشت
 
آقانور سه تن
امامزاده ابراهیم
امامزاده اسحق
باباركاب
بیجارسر
پلنگ پشت
تنز
چناررودخان
چوبتراشان
چوبر
خرم آباد
داكله سرا
درودخان
سفیدخانی
سله مرز
شادنشین
طالقان
قلعه گل
کاظم آباد
كولوان
كیش خاله
لیسم
لاسك
ماشاالله کل
مبارک آباد
محرمان
ویسرود
تانی محله
صیقلان
كوچك كومسار
لیفكوخندان
لیفكوه
میرسرا
جنگلكاری چوبر
گیشم
 
 
 
لاقان
آقامحله
بیالوا
پشت سرا
پیرده شفت
پیرمومن سرا
تكرم
جیرده
چماچا
چوسر
خرطوم
خطیبان
خمیران
ذوالپیران
شیخ محله
عثماوندان
قصاب محله
كلاچ خندان
كولی سران
كومسار
گیلده
لختكی
مژدهه
مردخه
میرمحله
ناصران
نهزم صیقل کومه
برزوهندان
شالده
كوزان
خلیلان
 
آقاسیدیعقوب
تازه آباد پسیخان
جیرده پسیخان
چكوسر
راسته کنار
شادخال
طالش محله
فشالم
كاسان
كلاشم بالا
كوزه گران
گوراب لیشاوندان
ماشاتوك
ملاسرا
نوده پسیخان
نوده
مرخال