بریران
بودیان
خراط محله
خواجه علیوندان
دلیوندان
زیمسار
سسمس
سیاه تن
شالكا
صیقلوندان
صیقلان
كلكوه
گلابخواران
گوراب
لیفشاگرد
ماتك
مردخه بزرگ
مرسارود
فلاح آباد
كلاشم پائین
مردخه كوچك
مرجقل پایین
 
باقلاكش
خمسر
سادات محله
سیاوی
سیاه درویشان
شیخ محله
صوفیان ده
كیشستان
گازگیشه
لاكسار
نرگستان
نوخاله اكبری
نوخاله جعفری
هندوخاله
 
 
 
ارم سادات
اسفقن سر
اسفند
آقامحله بهمبر
بهمبر
بیجاركن
بیشه سرا
بیشه گاه
بیشه گاه بهمبر
جیرسربهمبر
جیرسرنوده
چكوور
خشك رودبار
خلیفه كنار
سارمه
سنگ بیجاربست بهمبر
شفت محله
ضیابر
طالش محله بهمبر
فتمه سر
قرابا
كتمجان سیدعبدالوهابی
كتمجان معتمدی
كتمجان یوسفعلی
لشمرزمخ
لارسر
لالم
مازندران محله بهمبر
معاف وزیری
میان گسكر
نوپاشان
نوده
پلیس راه ضیابر
 
اباتر
آسیابسر
اومندان
پاتاوان
پشتیر
جاده كنار
چمن
خانه كنار
خشتامدخ
راجیر
زیكسار
شكرباغان
طاهرگوراب
كردمحله
كلیدبر
كوده
كلنگستان
محمودكیان
معاف اومندان
ملك سر
ملاسرا
مناره بازار
نوكاشت
ویشه سرا
 
چنه سر
چوبه
خطیبان
ازگم
اشپلم
پاسكه
پوستین سرا
پیشخان
جیرگوراب
جیرمحله كسما
چمثقال
خاكیان
خرفکام
دوگور
دهنده
راسته كنار
زركام
زعفان
سنگجوب
شارم
شعله پس
صیقلان
عربان
فشخام
قاصده
قصاب سرا
كسما
كلسر
كما
كهنه سر
اسلام آباد
گیاكو
لادمخ
میانده
نفوت
واقعه دشت
 
 
 
پشتیر
تطف
تنیان
چالكسر
رفتگی
سورم
سه سار
سیاه كوه
مهویزان
پشت مخ
پیرسرا
میان بر
ندامان
ولد
 
بالابلگور
پایین بلگور
پشتمسار
خرف
سه شنبه
سیاه اسطلخ
مركیه
پردسر
خشته پل