انوش محله جوكندان
تی تك
جماكوه
چلونه سر
خواجه گری
دولبین
دیراكری
راهنما محله
سراگاه
شیخ محله
قروق
كواكری
نصور محله
پشته
پی سرا
ترك محله
تنگده طول گیلان
جوكندان بزرگ
خاصه سرا
دیزگاه محله
سیاه گل
شیلان
قنبرمحله
نعلبند
شركت بی سیم گاز
 
گوخس
ارباسر
انوش محله
اوله كری طولارود
برزگرو
پالوته
تازه آباد
تکی آباد
جولندان
چاله خونی
حایمر
حیان
خلیفه گری
درازلو
دهنه سیاه درون
ریك
سوراپشت
سیاهونی
شاد رسول
طولا رود پائین
طولارودبالا
عنبرا پشت
كله دشت
كنده سرا
كیشاویشه سفلی
كیشاویشه علیا
للکه پشته
میانكوه
نیك كری
وزنه سر
هره شوندشت
هنده گران
اوله دشت
اسب سرا
بستان سر
سئون سر
 
آق اولر
الشه چال
آوا
بسك
بلوره پشت
بیابند
بیلیابین
پشته هیر
تنگاب
جنگو
حسن دایرمان
دوله سر
دیزگاه
دیگلی
رزه
زربیل
سرداب خانه پشت
سله یوردی
سنابند
سیاپشت
سیغ چال
سیله سر
سیناهونی
شیله وشت
طول
طول گیلان
قاضی هونی
قلعه بین
قلعه چال
قلعه زا
كبودمهر
كراله
كسم جان
کشتمی
كندوله
كولانه
لر
لنبه
لواده
لورون
لیر
ماشین خانه
مثلاكوه
مردوان
مریان
مكش
ناوان
نماهونی
ونه خونی
ویزادشت
هودی
لمیر
رسمجی
بیگلو
بوناپشت
ساری چال
اسب عمر
لوراهانی
ذولتنگ
سنگ سرا
اسبوسرا
پیراكری
بره پشت
تن دبین
 
 
 
اگری بوجاق
امیربیگلو
اوتار
بده پشت
برون بالا
برون پایین
بزچمن كل
بنون
پی سرا
تخته
غلام یوردی
داوان
زرمی
سله مر
سیاه جعفر
سیاه كت
سیدلر
قلعه بین
قلعه بین یوردی
قلعه دوش
گل
گنجه خانه
لپاقاصدق
لتن پرت
محمود آباد
مریم گلشن
نمازی محله
نولون
نومندان
ورزان
هره دشت
هماسر
هونیش
شش انگژی
كلین داشی
سوباتان
مشگدی
 
آغاسی
انبو
برزبیل
بوراسرا
ترك محله
تمشه لامه
تنبو
تنگ سر
چوپان محله
چولاده
خواجه كری
سوست
شادمیلرزان
كته سر
کشاورز خطبه سرا
كشلی
كلمر
كوهستان
لواچال
لیسارا
لیسار محله
مظلم كم
مهار
هله دمه
خطبه سرا
رندل
زنگوله
تاجدره
كلات خطبه سرا
روکی محله
 
 
 
آلالان قدیم
بالاده
بداغ محله
ترک محله آلالان
تقی سرا
جنگ میره
حاج بهرام محله
حاج شهباز محله
حاجیه محله
خانقاه بالاوپائین
رستم محله
روهام بیك محله
زمان محله
سیاه چال
شیخ سرا
طاهربیك محله
غریب محله
قندی سرا
كاربند
كریم سرا
كله سرا
گیلک محله آلالان
لمیرسفلی
لاچو محله
نارنج دول
وارده سرا
یگانه محله
چخره محله
اوله کری اسالم
 
پیرهرات
خاله سرای پنجاه و نه
خاله سرای پنجاه و هفت
دیگه سرا
رنگرج محله
علی سرا
گتگسرا
گیسوم
ملامحله
ویش خس محله
سیاه بیل
الله ده
لتعین
میانده
آهنگر محله
سیاه علم
لمیر علیا
 
الله ده
پیرلیلی
چوواژیه
خرجگیل
خرخونی
دراز محله
دریابن
دزدی قلعه
سی بستان
كرمون
كشاور
كوره رود
گیجو
گیلانده
لرزده
لومه دشت
لمیر
لوابن
لاکاتشم
ناو
ناو بالا
یاری محله
خلیان
ورگه دره
لرزیره پشت
رزوان
دوله زمین
اسب بونی
متش
پنبه پشته
خطائیه
دخاله كوه
چاره سو
انده
لك
اسب سیاه
آسیاب شم
پرده گوشه
 
 
 
آغاسی
اوتارمحله شیرآباد
بابالو محله
باغشلو محله
بازارگاه
بلیطی
بیجاربین
خلیله سرا
رنده سر
ریك حویق
زرهونی
زمری
ستوم
سوتاپارا
سید محله شیرآباد
شیر آباد
شیرآباد محله
كوهستان
كوهستان حویق
لنزا
لوكه
مژده علی
نو
وشره
هرندان
هشتروچونی
هلیس
هنزنی
هنزنی بالا
هولیژی
اوتار
داش دیبی
آترانمار
طوئل
برزبر
محمدعلی یوردی
 
انون
اولاسی
ایرنه
ایلكوفی
بالاژیه
بالامحله چوبر
بخش حیاطی
پلاسی
تخته پوری
چاله بیجار
حیله سرا
خلج لر
خلخالیان
خودکار محله
درزگری
دروار محله
دواهیل
دودده
ركو
رودبارسرا
زنده كش
سرداب هونی
سفیدسنگان
سوهاجر
شادگلدی محله
شلقون
عنوی
قراخان محله
قره چی
قره داشت
قره قوزه
كاروانسرا
كچوم محله
كش بیل
كوه بن
کهنه حیاط
گروف
گندو
گنده سر
لملر
لمیر
لنزی
لیشكی
متلادشت
محروم زومه
مسجدقباقی
مسكین
مطالع سرا
نظرژی
نقله كش
نوده
وسی
وله چول
ونیستان
ویزنه
ییلاق ویزنه